Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku,

Dbamy o to, aby Twoje dane były u nas w 100% bezpieczne. W tym dokumencie przedstawiamy m.in. najważniejsze informacje, na temat tego w jaki sposób przetwarzamy informacje, które nam przekazujesz. Wszystkie zbierane przez nas dane są niezbędne do sprawnej realizacji i obsługi Twojego zamówienia. Jeżeli masz pytania związane z naszą Polityką Prywatności chętnie na nie odpowiemy: ado@camelbak.online

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
i Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych jest LARIX Janusz Pieła S. K. A. z siedzibą w Bielsko-Biała ul, Orzeszkowej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000072555, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,, NIP: 547-19-48-356, REGON: 072740844.
 2. Podstawę przetwarzania moich danych stanowi wyrażona przeze mnie dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 4. Moje dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów wskazanych w wyrażonej przeze mnie zgodzie.
 5. Dane, których dotyczy zgoda nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda.
 6. W przypadku zaistnienia potrzeby przekazania danych osobowych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie”), przed przekazaniem danych użytkownika LARIX Spółka Komandytowa Akcyjna upewni się, że odbiorca danych zapewni odpowiednią ochronę praw użytkownika oraz odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, to znaczy spełniający wymogi wynikające z prawa Unii Europejskiej.
 7. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy zgoda.
 8. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne.
 9. Jestem uprawniony/a do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Jestem uprawniony/a do cofnięcia wyrażonej przeze mnie zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki przesyłania informacji handlowej, zasady Polityki Prywatności i przetwarzania danych osobowych oraz postępowania z plikami „cookies”.

2) Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),

b) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

c) Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

d) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

e) Usługodawca – Larix Janusz Pieła S. K. A. z siedzibą ul. Orzeszkowej 40, 43-300, Bielsko-Biała, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000072555, NIP 547-19-48-356, REGON 072740844.

f) Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

3) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy uruchamianiu usługi, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1) Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez:

a) Umożliwienie dostępu do treści oraz założenie i korzystanie z konta w sklepie Internetowym Camelbak.online działającym pod adresem: https://camelbak.online/, umożliwiającym składanie zamówień na oferowane produkty

b) Umożliwienie subskrypcji tematycznych newsletterów zawierających m.in. odnośniki do artykułów udostępnianych na stronie sklepu camelbak.online

c) Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter, notyfikacje push, powiadomienia SMS).


Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1) Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę, a także w odrębnych regulaminach, które mogą dotyczyć określonych usług lub produktów.

2) Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

a) Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) O charakterze bezprawnym: naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3) Usługodawca zapewnia ciągły dostęp do świadczonych usług z tym, że zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronach WWW Usługodawcy przed rozpoczęciem prac.

4) W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5) Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

6) Świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem jest nieodpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca ponosi koszty nabywania produktów lub ich dostawy, na warunkach i zgodnie z właściwym regulaminem oraz cennikiem Sklepu Internetowego Camelbak.online

Rozdział 4
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1) Do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez jedną z nw. czynności:

a) Rejestrację oraz korzystanie z konta w sklepie Internetowym Camelbak.online

b) Rejestrację (lub złożenie zamówienia na produkt bez rejestracji) w sklepie Internetowym Camelbak.online

c) Subskrypcję newslettera Usługodawcy lub innego narzędzia służącego przekazywaniu zamówionych informacji.

2) Usługobiorca, z wyłączeniem realizacji zamówień produktów może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług i dokonać zmiany swoich ustawień, samodzielnie lub poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Wszelkie kwestie związane z odstąpieniem od umowy lub rezygnacją z zamówień realizowanych za pomocą Sklepu Internetowego Camelbak.online reguluje regulamin Sklepu.

Rozdział 5
Informacje Handlowe

1) Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu.

2) Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Rezygnacja, o której mowa w pkt. 2 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną w formie wysyłki informacji handlowych.

Rozdział 6
Polityka Prywatności i przetwarzanie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca: Larix Janusz Pieła S. K. A. z siedzibą ul. Orzeszkowej 40, 43-300, Bielsko-Biała, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000072555, NIP 547-19-48-356, REGON 072740844.

2) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

3) Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

a) W celu realizacji przepisów prawa,

b) W celu realizacji umowy w tym w szczególności przygotowania wysyłki zamówionych produktów,

c) Na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.

d) W celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

e) W celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie:

a) 3 punkt 1 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem;

b) 3 punkt 2 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia postanowień umowy;

c) 3 punkt 3 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę albo występuje świadoma zgoda użytkownika systemu

5) Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:

a) Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa

b) ING Bank Śląski S.A.

c) Twisto Polska sp. z o.o.

b) Innym podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa oraz w celu odpowiedniego wypełniania postanowień umowy i prawidłowej realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Camelbak.online

6) W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

7) Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8) Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

a) imion i nazwisk,

b) adresów zamieszkania,

c) adresów korespondencyjnych,

d) adresów e-mail,

e) numerów telefonów,

f) loginów,

g) adresów IP.

9) W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

10) Usługodawca wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej, dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

11) Użytkownikom systemu przysługuje prawo:

a) Dostępu do swoich danych osobowych,

b) Prawo uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,

c) Żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

d) Sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

e) Wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 7
Polityka prywatności - Pliki „cookies”

1) Cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Usługobiorcy - użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

2) Usługodawca przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

a) Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, co sprawia, że nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,

b) Przechowywania (dla danego użytkownika) w sklepie Internetowym produktów w koszyku

c) Tworzenia statystyk,

d) Prezentacji treści i reklam internetowych o tematyce najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika,

e) Zabezpieczania ankiet internetowych przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

f) Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak utrudnić Użytkownikowi możliwość korzystania ze sklepu Internetowego Camelbak

g) Korzystanie ze sklepu Internetowego Usługodawcy bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.